اهمیت درصد فلز پایین در کیفیت لنت

کیفیت لنت های نیمه فلزی مستقیما به مواد استفاده شده در آن‌ها بستگی دارد. مواد استفاده شده در لنت‌های نیمه فلزی شامل پودر فلزات و مواد اصطکاکی، که هر کارخانه فرمول اختصاصی خود را به کار می‌برد می‌شود. هرچه درصد فلز پایین تر بوده و مواد اصطکاکی بیشتری و البته از متریال بهتری در لنت […]